ทำเนียบคณะนักแสดงพื้นบ้าน จังหวัดศรีสะเกษ แยกประเภท

จำนวนคณะนักแสดงพื้นบ้าน ประเภท เจรียง จังหวัดศรีสะเกษ แยกตามอำเภอ

ทำเนียบคณะนักแสดงพื้นบ้าน ประเภท เจรียง จังหวัดศรีสะเกษ


ที่ ชื่อคณะ หัวหน้าคณะ/ชื่อผู้ประสานงาน จำนวนนักแสดง (คน) ราคาจ้างโดยประมาณ
1เจรียงมะม้วด บ้านแทรงเหนือ
อำเภอขุขันธ์
นายเอกสิทธิ์ ขุนสูงเนิน
หมู่ 11 ตำบลห้วยสำราญ อำเภอขุขันธ์
10ตามตกลง
2เจรียงแกลจะเอง บ้านปรือคันใต้
อำเภอขุขันธ์
นายบุญลือ วงษ์ขันธ์
311 หมู่ 14 ตำบลปรือใหญ่ อำเภอขุขันธ์
5ตามตกลง
3เจรียงมะม้วดลุงมิตร
อำเภอขุขันธ์
นายเมือง อินหอม
107 หมู่ 6 ตำบลปราสาท อำเภอขุขันธ์
5ตามตกลง
4เจรียงมะม้วดตาเดียว
อำเภอขุขันธ์
นายเมือง อินหอม
120 หมู่ 3 ตำบลปราสาท อำเภอขุขันธ์
5ตามตกลง
5เจรียงตาตุ่ม
อำเภอขุขันธ์
นายเมือง อินหอม
24 หมู่ 4 ตำบลปราสาท อำเภอขุขันธ์
3ตามตกลง
6เจรียงยายมืด
อำเภอขุขันธ์
นายเมือง อินหอม
152 หมู่ 9 ตำบลปราสาท อำเภอขุขันธ์
2ตามตกลง
7นายจุน แสงจันทร์ (เจรียงกระจับปี่ตาจุม)
อำเภอขุขันธ์
นายจุน แสงจันทร์
7 หมู่ 6 ตำบลศรีสะอาด อำเภอขุขันธ์
1ตามตกลง
8เจรียงรุ่งชัยสะเดาใหญ่
อำเภอขุขันธ์
นายธวัช ทองอินทร์
1 หมู่ 5 ตำบลสะเดาใหญ่ อำเภอขุขันธ์
5ตามตกลง
9เจรียงมะม้วด
อำเภอขุขันธ์
นายนุช ทองลอย
หมู่ 10 ตำบลสะเดาใหญ่ อำเภอขุขันธ์
1ตามตกลง
10เจรียงมะม้วด
อำเภอขุขันธ์
นายสุทิศ แสนสง
หมู่ 1 ตำบลใจดี อำเภอขุขันธ์
1ตามตกลง
11เจรียงมะม้วด
อำเภอขุขันธ์
นายสนิท ทองสนิท
หมู่ 6 ตำบลใจดี อำเภอขุขันธ์
1ตามตกลง
12เจรียงมะม้วด
อำเภอขุขันธ์
นายเชือน ตะเคียนจันทร์
หมู่ 3 ตำบลกันทรารมย์ อำเภอขุขันธ์
1ตามตกลง
13เจรียงมะม้วด
อำเภอขุขันธ์
นายริน พอจิต
หมู่ 7 ตำบลกันทรารมย์ อำเภอขุขันธ์
1ตามตกลง
14เจรียงมะม้วด
อำเภอขุขันธ์
นายไทย บัวสด
หมู่ 3 ตำบลกันทรารมย์ อำเภอขุขันธ์
1ตามตกลง
15เจรียงมะม้วด
อำเภอขุขันธ์
นายแหลม ไชยศรีษะ
หมู่ 3 ตำบลกันทรารมย์ อำเภอขุขันธ์
1ตามตกลง
16เจรียงมะม้วด
อำเภอขุขันธ์
นายเฮือน บุญทูล
หมู่ 3 ตำบลกันทรารมย์ อำเภอขุขันธ์
1ตามตกลง
17เจรียงบ้านตระกวน (คณะ)
อำเภอศรีรัตนะ
นายวุฒิชัย สัตพันธ์
150 หมู่ 3 ต.พิงพวย อ.ศรีรัตนะ
09 1834 1195
นายวุฒิชัย สัตพันธ์
308,500.-