ทำเนียบคณะนักแสดงพื้นบ้าน จังหวัดศรีสะเกษ แยกประเภท

จำนวนคณะนักแสดงพื้นบ้าน ประเภท หมอลำ จังหวัดศรีสะเกษ แยกตามอำเภอ

ทำเนียบคณะนักแสดงพื้นบ้าน ประเภท หมอลำ จังหวัดศรีสะเกษ


ที่ ชื่อคณะ หัวหน้าคณะ/ชื่อผู้ประสานงาน จำนวนนักแสดง (คน) ราคาจ้างโดยประมาณ
1แม่บุญโฮม
อำเภอเมืองศรีสะเกษ
นางละมุน พรหมมา
73/1 หมู่ 11 ตำบลหญ้าปล้อง อำเภอเมืองศรีสะเกษ
2035,000.-
2คณะช่อผกา วาทศิลป์ (หมอลำกลอน หมอลำเรื่อง หมอลำซิ่ง)
อำเภอเมืองศรีสะเกษ
นางสาวนีรนุช สมหมาย
12/2 หมู่ 4 ตำบลหนองครก อำเภอเมืองศรีสะเกษ
5080,000.-
3คณะสนั่น สมใจ (หมอลำกลอน หมอลำเรื่อง หมอลำซิ่ง)
อำเภอศิลาลาด
นายสนั่น สุโพธิ์
หมู่ 8 ตำบลคลีกลิ้ง อำเภอศิลาลาด
3050,000.-
4คณะดอกบัวงาม ดำรงศิลป์ (หมอลำกลอน หมอลำเรื่อง หมอลำซิ่ง)
อำเภอเมืองศรีสะเกษ
นายปรีดี คำเคน
169 บ้านหนองครก ตำบลหนองครก อำเภอเมืองศรีสะเกษ
08 7248 9703
ปรีดี คำเคน
10050,000.-
5คณะหนึ่งสองสาม บันเทิงศิลป์ (หมอลำกลอน หมอลำเรื่อง หมอลำซิ่ง)
อำเภอเมืองศรีสะเกษ
นายสุเวช บำรุงสุข
13 หมู่ 5 ตำบลหนองครก อำเภอเมืองศรีสะเกษ
08 1548 5165
สุเวช บำรุงสุข
100180,000.-
6ปราณี ศรีรุ่งเรือง
อำเภอน้ำเกลี้ยง
นางปราณี ศรีรุ่งเรือง
49/2 หมู่ 5 ตำบลรุ่งระวี อำเภอน้ำเกลี้ยง
310,000.-
7หมอลำสรพงษ์ กันยา (หมอลำกลอน หมอลำซิ่ง)
อำเภอบึงบูรพ์
นายสรพงษ์ กันยา
21 หมู่ 15 ตำบลเป๊าะ อำเภอบึงบูรพ์
25,000.-
8สุวรรณีน้อย ศรีอุดม
อำเภอกันทรารมย์
นางสุวรรณีน้อย ศรีอุดม
19 หมู่ 3 ตำบลจาน อำเภอกันทรารมย์
08 0156 9240
หมอลำสุวรรณีน้อย ศรีอุดม
2015,000.-
9เดชาน้อย ช่องเม็ก
อำเภอเมืองศรีสะเกษ
นายเดชา สมบูรณ์
211/1 หมู่ 11 ตำบลหญ้าปล้อง อำเภอเมืองศรีสะเกษ
08 3366 4876
หมอลำเดชาน้อย ช่องเม็กหมอลำศิริพรน้อย สมบูรณ
3028,000.-
10หมอลำบุญส่ง (หมอลำกลอน หมอลำคู่ หมอลำแคน)
อำเภอเมืองศรีสะเกษ
นางบุญส่ง ทะเนจร
96/1 หมู่ 11 ตำบลหญ้าปล้อง อำเภอเมืองศรีสะเกษ
47,000.-
11หมอลำสมหมาย พลศักดิ์ (หมอลำกลอน หมอลำคู่ หมอลำแคน)
อำเภอกันทรารมย์
นางสาวสมหมาย พละศักดิ์
16/3 หมู่ 2 ตำบลละทาย อำเภอกันทรารมย์
310,000.-
12หมอลำโพธิ์ทอง (หมอลำกลอน)
อำเภอเมืองศรีสะเกษ
นางฮัง มีศิลป์
96/1 หมู่ 11 ตำบลหญ้าปล้อง อำเภอเมืองศรีสะเกษ
08 5639 2235
หมอลำ โพธิ์ทอง
25,000.-
13หมอลำสุจิน จุลหอม (หมอลำกลอน หมอลำคู่ หมอลำแคน)
อำเภอกันทรลักษ์
นายสุจิน จุลหอม
95 หมู่ 2 ตำบลจานใหญ่ อำเภอกันทรลักษ์
25,000.-
14หมอลำทองศูนย์ ทองวิเศษ (หมอลำกลอน หมอลำคู่ หมอลำแคน)
อำเภอกันทรลักษ์
นายทองศูนย์ ทองวิเศษ
72 หมู่ 5 บ้านหินกอง ตำบลกุดเสลา อำเภอกันทรลักษ์
35,000.-
15หมอลำสายทอง แอวหวาน (หมอลำกลอน หมอลำคู่ หมอลำแคน)
อำเภอเมืองศรีสะเกษ
นายไชยพจน์ อุ้มแท่นทอง
9 หมู่ 2 ตำบลคูซอด อำเภอเมืองศรีสะเกษ
2010,000.-
16หมอลำคงคา ม้าแสนหก (หมอลำกลอน หมอลำคู่ หมอลำแคน)
อำเภอเมืองศรีสะเกษ
นายคงคา ม้าแสนหก
292 หมู่ 7 บ้านกุดโง้ง ตำบลโพนข่า อำเภอเมืองศรีสะเกษ
15ตามตกลง
17นายหนูผัน วงศ์ละคร (หมอลำคู่)
อำเภออุทุมพรพิสัย
นายหงส์ทอง วงศ์ละคร
2 หมู่ 5 ตำบลปะอาว อำเภออุทุมพรพิสัย
26,000.-
18ศรีนครบันเทิงศิลป์
อำเภอห้วยทับทัน
นายประสิทธิ์ มังกร
50 หมู่ 10 ตำบลจานแสนไชย อำเภอห้วยทับทัน
5070,000.-
19คณะแก่นนภาฟ้ารุ่ง
อำเภอเมืองศรีสะเกษ
นางแก่นนภา วิมลสุข
40 หมู่ 5 ตำบลคูซอด อำเภอเมืองศรีสะเกษ
08 9546 6500
แก่นนภาฟ้ารุ่ง
15ตามตกลง
20คมถวิลเวียงอุบล
อำเภอกันทรลักษ์
นายแสง พรมสุข
34 หมู่ 1 ตำบลน้ำอ้อม อำเภอกันทรลักษ์
2050,000.-
21โขงชีมูล
อำเภอกันทรลักษ์
นางมงคล ดวงแก้ว
225 หมู่ 12 บ้านทุ่งขนวนใต้ อำเภอกันทรลักษ์
08 9513 6417 08 2131 7503
สินชัยน้อย ภูมิมาลา
100200,000.-
22ปราสาทอินเตอร์
อำเภอห้วยทับทัน
นายสุรชาติ พานทอง
องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท ตำบลปราสาท อำเภอห้วยทับทัน
08 5771 8462
ฮักนะ ตำบลปราสาท
2010,000.-
23วิจิตร-เจ บ้านหลักหินใหม่
อำเภอขุนหาญ
นายวิจิตร บุญเปรือง
บ้านหลักหินใหม่ ตำบลบักดอง อำเภอขุนหาญ
365,000.-
24นกซาวด์
อำเภอน้ำเกลี้ยง
นายพิทักษ์ อุราเลิศ
83 หมู่ 5 ตำบลน้ำเกลี้ยง อำเภอน้ำเกลี้ยง
08 9626 0879
พิทักษ์ อุราเลิศ
15ตามตกลง
25คณะสนั่นสมใจ (หมอลำกลอน หมอลำหมู่)
อำเภอศิลาลาด
นายคมสันต์ สุโพธิ์
23 หมู่ 2 ตำบลคลีกลิ้ง อำเภอศิลาลาด
5050,000.-
26หมอลำคณะพงษา (หมอลำกลอน หมอลำหมู่)
อำเภอศิลาลาด
นายพงษ์สา หารไชย
130 หมู่ 2 ตำบลหนองบัวดง อำเภอศิลาลาด
08 9076 4239
พงษ์สา หารไชย
25ตามตกลง
27เพชรยางชุม (ลำกลอนพื้นบ้าน)
อำเภอยางชุมน้อย
นายแหวนเพ็ชร บุษบงค์
199 หมู่ 10 ตำบลยาง ชุมน้อย อำเภอยางชุมน้อย
5ตามตกลง