ทำเนียบคณะนักแสดงพื้นบ้าน จังหวัดศรีสะเกษ แยกประเภท

จำนวนคณะนักแสดงพื้นบ้าน ประเภท ศิลปะการแสดง จังหวัดศรีสะเกษ แยกตามอำเภอ

ทำเนียบคณะนักแสดงพื้นบ้าน ประเภท ศิลปะการแสดง จังหวัดศรีสะเกษ


ที่ ชื่อคณะ หัวหน้าคณะ/ชื่อผู้ประสานงาน จำนวนนักแสดง (คน) ราคาจ้างโดยประมาณ
1รำแม่สะเอิง
อำเภอวังหิน
นางสไบทิพย์ ไชยา
23 หมู่ 16 ตำบลดวนใหญ่ อำเภอวังหิน
154,000.-
2รำสาวไหม
อำเภอวังหิน
นางสไบทิพย์ ไชยา
23 หมู่ 16 ตำบลดวนใหญ่ อำเภอวังหิน
103,000.-
3วงสะไนคงศิลา
อำเภอราษีไศล
นายวิทิต กตะศิลา
183 หมู่ 14 ตำบลเมืองคง อำเภอราษีไศล
08 5767 7345
วิทิต กตะศิลา
308,000.-
4หนังตะลุงโรงเรียนบ้าน เพียมาต (รัฐราษฎร์อุปถัมภ์)
อำเภอราษีไศล
นายดำรง ผลอ้อ
โรงเรียนบ้านเพียมาต (รัฐราษฎร์อุปถัมภ์) หมู่ 3 ตำบลหนองแค อำเภอราษีไศล
08 6461 5459
โรงเรียนบ้านเพียมาต - รัฐราษฎร์พิทยาคาร สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
1510,000.-
5รำตำต๊ะ
อำเภอเมืองศรีสะเกษ
นางวิจิตรา วันเลิศ
โรงเรียนตะดอบวิทยา ตำบลตะดอบ อำเภอเมืองศรีสะเกษ
08 1070 2784
โรงเรียนตะดอบวิทยา
407,000.-
6รำเซิ้งสะไน
อำเภอเมืองศรีสะเกษ
นางนิยดา ไชยโย
โรงเรียนมัธยมโพนค้อ ตำบลโพนค้อ อำเภอเมืองศรีสะเกษ
09 1492 6665
โรงเรียนมัธยมโพนค้อ
255,000.-
7มโหรีบ้านเมืองหลวง (ดนตรีไทย)
อำเภอห้วยทับทัน
นายนิตย์ อินทร์แก้ว
46 หมู่ 3 ตำบลเมืองหลวง อำเภอห้วยทับทัน
15ตามตกลง
8รำตร๊ด
อำเภอไพรบึง
นางจุไรรัตน์ สุภาพ
โรงเรียนบ้านสำโรงพลัน ตำบลสำโรงพลัน อำเภอไพรบึง
08 1549 6565
โรงเรียนบ้านสำโรงพลัน
70ตามตกลง
9รำตร๊ด
อำเภอภูสิงห์
นายบรรจง ศกุลนสิงห์
โรงเรียนบ้านโคกตาล หมู่ 1 ตำบลโคกตาล อำเภอภูสิงห์
08 6846 0788
โรงเรียนบ้านโคกตาล
205,000.-
10รำแม่สะเอิง
อำเภอน้ำเกลี้ยง
นายธนากร บุตะเคียน
โรงเรียนบ้านละเอาะ หมู่ 9 ตำบลละเอาะ อำเภอน้ำเกลี้ยง
153,500.-
11รำแม่มดบ้านดอนข่า
อำเภอขุนหาญ
นายสมภาร แก้วธรรม นางพัว ชูคำ
บ้านดอนข่า ตำบลพราน อำเภอขุนหาญ
102,000.-
12จำเรียงรำมะม้วด
อำเภอขุนหาญ
นายพิน สมรัตน์
บ้านจอกอ หมู่ 2 ตำบลกันทรอม อำเภอขุนหาญ
158,000.-
13คณะแม่มด
อำเภอขุนหาญ
นายทองสุข มะโนชาติ
บ้านปุน ตำบลไพร อำเภอขุนหาญ
5ตามตกลง
14รำแม่มด
อำเภอขุนหาญ
นายนำศักดิ์ ธรรมแก้ว
บ้านโนนลัด ตำบลขุนหาญ อำเภอขุนหาญ
93,000.-
15ปี่พาทย์บ้านโนนใหญ่
อำเภอขุนหาญ
นายพลอย ทองละมุล
บ้านโนนใหญ่ หมู่ 7 ตำบลขุนหาญ อำเภอขุนหาญ
7ตามตกลง
16บุญใสมะม้วด
อำเภอขุนหาญ
นายใส ศรีด้วง
บ้านหนองใหญ่ ตำบลไพร อำเภอขุนหาญ
106,000.-
17คณะดนตรีแม่มดบ้านไพร
อำเภอขุนหาญ
นายรัตน์ วงษ์ปลั่ง
บ้านไพร ตำบลไพร อำเภอขุนหาญ
73,500.-
18วงบายตึ๊กเจีย
อำเภอภูสิงห์
นายนิด องอาจ
6 หมู่ 9 ตำบลไพรพัฒนา อำเภอภูสิงห์
15ตามตกลง