ทำเนียบคณะนักแสดงพื้นบ้าน จังหวัดศรีสะเกษ แยกประเภท

จำนวนคณะนักแสดงพื้นบ้าน ประเภท วงโปงลาง จังหวัดศรีสะเกษ แยกตามอำเภอ

ทำเนียบคณะนักแสดงพื้นบ้าน ประเภท วงโปงลาง จังหวัดศรีสะเกษ


ที่ ชื่อคณะ หัวหน้าคณะ/ชื่อผู้ประสานงาน จำนวนนักแสดง (คน) ราคาจ้างโดยประมาณ
1โปงลางนครศรีลำดวนวิทยา
อำเภอวังหิน
นายมนชัย ใสกระจ่าง
โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา ตำบลวังหิน อำเภอวังหิน
08 0162 0784
Anocha sommai
3010,000.-
2โปงลางโรงเรียนกำแพง
อำเภออุทุมพรพิสัย
นายอภิชาต เนตรจันทร์ นางวาสิษฐี ตาดทอง
โรงเรียนกำแพง ตำบลสำโรง อำเภออุทุมพรพิสัย
045 691 536
โรงเรียนกำแพง
2512,000.- (ตามตกลง)
3วงโปงลางศิลป์สังข์นัย
อำเภอราษีไศล
นายดุริยศิลป์ วรรณา
โรงเรียนราษีไศล ตำบลเมืองคง อำเภอราษีไศล
08 3379 4654
นายดุริยศิลป์ วรรณา
3015,000.-
4วงโปงลางสะไนใจเยอ
อำเภอราษีไศล
นางสุรีย์พร คุณมาศ
โรงเรียนเมืองคง (คงคาวิทยา) ตำบลเมืองคง อำเภอราษีไศล
3010,000.-
5โปงลางโรงเรียนปรางค์กู่
อำเภอปรางค์กู่
นายคุณาพจน์ คลธา
โรงเรียนปรางค์กู่ 414 ตำบลพิมาย อำเภอปรางค์กู่
08 7448 6293
โรงเรียนปรางค์กู่ 4g
50ตามตกลง
6ผกาลำดวน
อำเภอเมืองศรีสะเกษ
ผศ.ดร.เชิดศักดิ์ ฉายถวิล
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 319 ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ
08 2107 1159
วงโปงลางผกาลำดวน มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
60ตามตกลง
7โปงลางโรงเรียนขุขันธ์
อำเภอขุขันธ์
นายจีรศักดิ์ ธนเกียรติไพศาล
โรงเรียนขุขันธ์ ตำบลห้วยเหนือ อำเภอขุขันธ์
08 6851 1906
ครับ_จีรศักดิ์
4010,000.-
8โปงลางไพรศิลป์
อำเภอไพรบึง
นายสุจินต์ หลักคำ
โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม 50 หมู่ 20 ตำบลไพรบึง อำเภอไพรบึง
045 675327
ไพรบึงวิทยาคม
30ตามตกลง
9โปงลางโรงเรียนบ้านตูม
อำเภอศรีรัตนะ
นายสิทธิวัฒน์ ธนบูลย์พิพัฒน์
โรงเรียนบ้านตูม ตำบลตูม อำเภอศรีรัตนะ
06 4093 3300
Jiranuwat M Sirirat
45ตามตกลง