ทำเนียบคณะนักแสดงพื้นบ้าน จังหวัดศรีสะเกษ แยกประเภท

จำนวนคณะนักแสดงพื้นบ้าน ประเภท วงกลองยาว จังหวัดศรีสะเกษ แยกตามอำเภอ

ทำเนียบคณะนักแสดงพื้นบ้าน ประเภท วงกลองยาว จังหวัดศรีสะเกษ


ที่ ชื่อคณะ หัวหน้าคณะ/ชื่อผู้ประสานงาน จำนวนนักแสดง (คน) ราคาจ้างโดยประมาณ
1คณะวิจิตรศิลป์
อำเภอขุขันธ์
นางวิจิตร วงค์ขัน
74 หมู่ 11 ตำบลปรือใหญ่ อำเภอขุขันธ์
128,000.-
2คณะสุพัฒน์กลองยาว
อำเภอเมืองศรีสะเกษ
นายสุพัฒน์ สมหมาย
24 หมู่ 9 ตำบลน้ำคำ อำเภอเมืองศรีสะเกษ
184,500.-
3คณะ ฒ เฒ่า อมตะ
อำเภอเมืองศรีสะเกษ
นายอำไพ อิ่มเต็ม
33 หมู่ 5 ตำบลหญ้าปล้อง อำเภอเมืองศรีสะเกษ
205,000.-
4คณะหว้านคำกลองยาว
อำเภอราษีไศล
นายรุ่งเรือง ค่ำคูณดี
159 หมู่ 2 ตำบลหว้านคำ อำเภอราษีไศล
208,000.-
5คณะกลองยาวบ้าน โนนแสงสุข
อำเภอกันทรลักษ์
นายองอาจ สังข์ภักดี
บ้านโนนแสงสุข ตำบลสังเม็ก อำเภอกันทรลักษ์
165,000.-
6กลองยาวบ้านปุนสามัคคี
อำเภอขุนหาญ
นายมณี เบ็ญมาตร
บ้านปุน ตำบลไพร อำเภอขุนหาญ
08 2697 8695
มณี เบ็ญมาตร
205,000.-