ทำเนียบคณะนักแสดงพื้นบ้าน จังหวัดศรีสะเกษ แยกประเภท

จำนวนคณะนักแสดงพื้นบ้าน ประเภท กลองตุ้ม จังหวัดศรีสะเกษ แยกตามอำเภอ

ทำเนียบคณะนักแสดงพื้นบ้าน ประเภท กลองตุ้ม จังหวัดศรีสะเกษ


ที่ ชื่อคณะ หัวหน้าคณะ/ชื่อผู้ประสานงาน จำนวนนักแสดง (คน) ราคาจ้างโดยประมาณ
1กลองตุ้มบ้านละทาย
อำเภอกันทรารมย์
นายชาญ ประสานพันธ์
86/9 หมู่ 1 บ้านละทาย ตำบลละทาย อำเภอกันทรารมย์
09 3448 1211
ชาญ ประสานพันธ์
20ตามตกลง
2กลองตุ้มตำบลทาม
อำเภอกันทรารมย์
นายไสว เงาศรี
องค์การบริหารส่วนตำบลทาม ตำบลทาม อำเภอกันทรารมย์
20ตามตกลง
3กลองตุ้มตำบลคำเนียม
อำเภอกันทรารมย์
นายพลทวี พันธ์วิไล
องค์การบริหารส่วนตำบล คำเนียม ตำบลคำเนียม อำเภอกันทรารมย์
08 3462 8899
นายพลทวี พันธ์วิไล
20ตามตกลง
4กลองตุ้มตำบลหนองแก้ว
อำเภอกันทรารมย์
นายสนิท แสวงผล
องค์การบริหารส่วนตำบล หนองแก้ว ตำบลหนองแก้ว อำเภอกันทรารมย์
09 1827 9850
Sanit Sawangpol
25ตามตกลง
5กลองตุ้มตำบลหนองแวง
อำเภอกันทรารมย์
นายไพบูลย์ สะอาด
องค์การบริหารส่วนตำบล หนองแวง ตำบลหนองแวง อำเภอกันทรารมย์
08 7961 7354 (คุณสมชาย จ.โครา
ผอ.ไพบูลย์ สะอาด
20ตามตกลง
6คณะกลองตุ้มหมู่ที่ 1
อำเภอยางชุมน้อย
นายสุริยา นามวงษ์
5/1 หมู่ 1 ตำบลยางชุมใหญ่ อำเภอยางชุมน้อย
20ตามตกลง
7รำเจียงกลองตุ้ม
อำเภอยางชุมน้อย
ชมรมคนรักษ์สุขภาพ นางหวานใจ บุษบงค์
199 หมู่ 10 ตำบลยางชุมน้อย อำเภอยางชุมน้อย
80ตามตกลง