ทำเนียบคณะนักแสดงพื้นบ้าน จังหวัดศรีสะเกษ แยกประเภท

จำนวนคณะนักแสดงพื้นบ้าน จังหวัดศรีสะเกษ แยกตามอำเภอ

ทำเนียบคณะนักแสดงพื้นบ้าน ทุกประเภท จังหวัดศรีสะเกษ


ที่ ชื่อคณะ หัวหน้าคณะ/ชื่อผู้ประสานงาน จำนวนนักแสดง (คน) ราคาจ้างโดยประมาณ ประเภท
1โปงลางนครศรีลำดวนวิทยา
อำเภอวังหิน
นายมนชัย ใสกระจ่าง
โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา ตำบลวังหิน อำเภอวังหิน
08 0162 0784
Anocha sommai
3010,000.-วงโปงลาง
2โปงลางโรงเรียนกำแพง
อำเภออุทุมพรพิสัย
นายอภิชาต เนตรจันทร์ นางวาสิษฐี ตาดทอง
โรงเรียนกำแพง ตำบลสำโรง อำเภออุทุมพรพิสัย
045 691 536
โรงเรียนกำแพง
2512,000.- (ตามตกลง)วงโปงลาง
3วงโปงลางศิลป์สังข์นัย
อำเภอราษีไศล
นายดุริยศิลป์ วรรณา
โรงเรียนราษีไศล ตำบลเมืองคง อำเภอราษีไศล
08 3379 4654
นายดุริยศิลป์ วรรณา
3015,000.-วงโปงลาง
4วงโปงลางสะไนใจเยอ
อำเภอราษีไศล
นางสุรีย์พร คุณมาศ
โรงเรียนเมืองคง (คงคาวิทยา) ตำบลเมืองคง อำเภอราษีไศล
3010,000.-วงโปงลาง
5โปงลางโรงเรียนปรางค์กู่
อำเภอปรางค์กู่
นายคุณาพจน์ คลธา
โรงเรียนปรางค์กู่ 414 ตำบลพิมาย อำเภอปรางค์กู่
08 7448 6293
โรงเรียนปรางค์กู่ 4g
50ตามตกลงวงโปงลาง
6ผกาลำดวน
อำเภอเมืองศรีสะเกษ
ผศ.ดร.เชิดศักดิ์ ฉายถวิล
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 319 ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ
08 2107 1159
วงโปงลางผกาลำดวน มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
60ตามตกลงวงโปงลาง
7โปงลางโรงเรียนขุขันธ์
อำเภอขุขันธ์
นายจีรศักดิ์ ธนเกียรติไพศาล
โรงเรียนขุขันธ์ ตำบลห้วยเหนือ อำเภอขุขันธ์
08 6851 1906
ครับ_จีรศักดิ์
4010,000.-วงโปงลาง
8โปงลางไพรศิลป์
อำเภอไพรบึง
นายสุจินต์ หลักคำ
โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม 50 หมู่ 20 ตำบลไพรบึง อำเภอไพรบึง
045 675327
ไพรบึงวิทยาคม
30ตามตกลงวงโปงลาง
9โปงลางโรงเรียนบ้านตูม
อำเภอศรีรัตนะ
นายสิทธิวัฒน์ ธนบูลย์พิพัฒน์
โรงเรียนบ้านตูม ตำบลตูม อำเภอศรีรัตนะ
06 4093 3300
Jiranuwat M Sirirat
45ตามตกลงวงโปงลาง
10กลองตุ้มบ้านละทาย
อำเภอกันทรารมย์
นายชาญ ประสานพันธ์
86/9 หมู่ 1 บ้านละทาย ตำบลละทาย อำเภอกันทรารมย์
09 3448 1211
ชาญ ประสานพันธ์
20ตามตกลงกลองตุ้ม
11กลองตุ้มตำบลทาม
อำเภอกันทรารมย์
นายไสว เงาศรี
องค์การบริหารส่วนตำบลทาม ตำบลทาม อำเภอกันทรารมย์
20ตามตกลงกลองตุ้ม
12กลองตุ้มตำบลคำเนียม
อำเภอกันทรารมย์
นายพลทวี พันธ์วิไล
องค์การบริหารส่วนตำบล คำเนียม ตำบลคำเนียม อำเภอกันทรารมย์
08 3462 8899
นายพลทวี พันธ์วิไล
20ตามตกลงกลองตุ้ม
13กลองตุ้มตำบลหนองแก้ว
อำเภอกันทรารมย์
นายสนิท แสวงผล
องค์การบริหารส่วนตำบล หนองแก้ว ตำบลหนองแก้ว อำเภอกันทรารมย์
09 1827 9850
Sanit Sawangpol
25ตามตกลงกลองตุ้ม
14กลองตุ้มตำบลหนองแวง
อำเภอกันทรารมย์
นายไพบูลย์ สะอาด
องค์การบริหารส่วนตำบล หนองแวง ตำบลหนองแวง อำเภอกันทรารมย์
08 7961 7354 (คุณสมชาย จ.โครา
ผอ.ไพบูลย์ สะอาด
20ตามตกลงกลองตุ้ม
15คณะกลองตุ้มหมู่ที่ 1
อำเภอยางชุมน้อย
นายสุริยา นามวงษ์
5/1 หมู่ 1 ตำบลยางชุมใหญ่ อำเภอยางชุมน้อย
20ตามตกลงกลองตุ้ม
16รำเจียงกลองตุ้ม
อำเภอยางชุมน้อย
ชมรมคนรักษ์สุขภาพ นางหวานใจ บุษบงค์
199 หมู่ 10 ตำบลยางชุมน้อย อำเภอยางชุมน้อย
80ตามตกลงกลองตุ้ม
17รำวงชาวบ้านย้อนยุค
อำเภอวังหิน
นายเทพณรงค์ ดวนใหญ่
209 หมู่ 1 ตำบลดวนใหญ่ อำเภอวังหิน
09 1473 2969
เทพณรงค์ ดวนใหญ่
3020,000.-รำวงย้อนยุค
18รำวงย้อนยุค "ชุนหาญา ลิปโซ่"
อำเภอขุนหาญ
นายสนั่น ไสว นายสมบัติ สรีลาชัย
58 หมู่ 6 ตำบลสิ อำเภอขุนหาญ
5025,000.-รำวงย้อนยุค
19สาวน้อยเพชรสยามยางชุม
อำเภอยางชุมน้อย
ชมรมรักษ์สุขภาพ นางกุหลาบ สีหะวงษ์
199 หมู่ 10 ตำบลยางชุมน้อย อำเภอยางชุมน้อย
045 687 301
Ratcha Bright
80ตามตกลงรำวงย้อนยุค
20รำวงชมรมผู้สูงอายุ ยางชุมน้อย
อำเภอยางชุมน้อย
นายบุญเกิด สีหะวงษ์
199 หมู่ 10 ตำบลยางชุมน้อย อำเภอยางชุมน้อย
08 3749 1176
Ratcha Bright
50ตามตกลงรำวงย้อนยุค
21รำวงพื้นบ้านชุมชนหนองอ้อ
อำเภอยางชุมน้อย
นายทิวากร บุษบงค์
78/1 หมู่ 1 ตำบลยางชุมน้อย อำเภอยางชุมน้อย
08 1076 0026
นายทิวากร บุษบงค์
50ตามตกลงรำวงย้อนยุค
22รำวงบ้านโพนข่า
อำเภอเมืองศรีสะเกษ
นายสมชาย พรมสุวรรณ์
199 หมู่ 1 ตำบลโพนข่า อำเภอเมืองศรีสะเกษ
40ตามตกลงรำวงย้อนยุค
23คณะวิจิตรศิลป์
อำเภอขุขันธ์
นางวิจิตร วงค์ขัน
74 หมู่ 11 ตำบลปรือใหญ่ อำเภอขุขันธ์
128,000.-วงกลองยาว
24คณะสุพัฒน์กลองยาว
อำเภอเมืองศรีสะเกษ
นายสุพัฒน์ สมหมาย
24 หมู่ 9 ตำบลน้ำคำ อำเภอเมืองศรีสะเกษ
184,500.-วงกลองยาว
25คณะ ฒ เฒ่า อมตะ
อำเภอเมืองศรีสะเกษ
นายอำไพ อิ่มเต็ม
33 หมู่ 5 ตำบลหญ้าปล้อง อำเภอเมืองศรีสะเกษ
205,000.-วงกลองยาว
26คณะหว้านคำกลองยาว
อำเภอราษีไศล
นายรุ่งเรือง ค่ำคูณดี
159 หมู่ 2 ตำบลหว้านคำ อำเภอราษีไศล
208,000.-วงกลองยาว
27คณะกลองยาวบ้าน โนนแสงสุข
อำเภอกันทรลักษ์
นายองอาจ สังข์ภักดี
บ้านโนนแสงสุข ตำบลสังเม็ก อำเภอกันทรลักษ์
165,000.-วงกลองยาว
28กลองยาวบ้านปุนสามัคคี
อำเภอขุนหาญ
นายมณี เบ็ญมาตร
บ้านปุน ตำบลไพร อำเภอขุนหาญ
08 2697 8695
มณี เบ็ญมาตร
205,000.-วงกลองยาว
29รำแม่สะเอิง
อำเภอวังหิน
นางสไบทิพย์ ไชยา
23 หมู่ 16 ตำบลดวนใหญ่ อำเภอวังหิน
154,000.-ศิลปะการแสดง
30รำสาวไหม
อำเภอวังหิน
นางสไบทิพย์ ไชยา
23 หมู่ 16 ตำบลดวนใหญ่ อำเภอวังหิน
103,000.-ศิลปะการแสดง
31วงสะไนคงศิลา
อำเภอราษีไศล
นายวิทิต กตะศิลา
183 หมู่ 14 ตำบลเมืองคง อำเภอราษีไศล
08 5767 7345
วิทิต กตะศิลา
308,000.-ศิลปะการแสดง
32หนังตะลุงโรงเรียนบ้าน เพียมาต (รัฐราษฎร์อุปถัมภ์)
อำเภอราษีไศล
นายดำรง ผลอ้อ
โรงเรียนบ้านเพียมาต (รัฐราษฎร์อุปถัมภ์) หมู่ 3 ตำบลหนองแค อำเภอราษีไศล
08 6461 5459
โรงเรียนบ้านเพียมาต - รัฐราษฎร์พิทยาคาร สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
1510,000.-ศิลปะการแสดง
33รำตำต๊ะ
อำเภอเมืองศรีสะเกษ
นางวิจิตรา วันเลิศ
โรงเรียนตะดอบวิทยา ตำบลตะดอบ อำเภอเมืองศรีสะเกษ
08 1070 2784
โรงเรียนตะดอบวิทยา
407,000.-ศิลปะการแสดง
34รำเซิ้งสะไน
อำเภอเมืองศรีสะเกษ
นางนิยดา ไชยโย
โรงเรียนมัธยมโพนค้อ ตำบลโพนค้อ อำเภอเมืองศรีสะเกษ
09 1492 6665
โรงเรียนมัธยมโพนค้อ
255,000.-ศิลปะการแสดง
35มโหรีบ้านเมืองหลวง (ดนตรีไทย)
อำเภอห้วยทับทัน
นายนิตย์ อินทร์แก้ว
46 หมู่ 3 ตำบลเมืองหลวง อำเภอห้วยทับทัน
15ตามตกลงศิลปะการแสดง
36รำตร๊ด
อำเภอไพรบึง
นางจุไรรัตน์ สุภาพ
โรงเรียนบ้านสำโรงพลัน ตำบลสำโรงพลัน อำเภอไพรบึง
08 1549 6565
โรงเรียนบ้านสำโรงพลัน
70ตามตกลงศิลปะการแสดง
37รำตร๊ด
อำเภอภูสิงห์
นายบรรจง ศกุลนสิงห์
โรงเรียนบ้านโคกตาล หมู่ 1 ตำบลโคกตาล อำเภอภูสิงห์
08 6846 0788
โรงเรียนบ้านโคกตาล
205,000.-ศิลปะการแสดง
38รำแม่สะเอิง
อำเภอน้ำเกลี้ยง
นายธนากร บุตะเคียน
โรงเรียนบ้านละเอาะ หมู่ 9 ตำบลละเอาะ อำเภอน้ำเกลี้ยง
153,500.-ศิลปะการแสดง
39รำแม่มดบ้านดอนข่า
อำเภอขุนหาญ
นายสมภาร แก้วธรรม นางพัว ชูคำ
บ้านดอนข่า ตำบลพราน อำเภอขุนหาญ
102,000.-ศิลปะการแสดง
40จำเรียงรำมะม้วด
อำเภอขุนหาญ
นายพิน สมรัตน์
บ้านจอกอ หมู่ 2 ตำบลกันทรอม อำเภอขุนหาญ
158,000.-ศิลปะการแสดง
41คณะแม่มด
อำเภอขุนหาญ
นายทองสุข มะโนชาติ
บ้านปุน ตำบลไพร อำเภอขุนหาญ
5ตามตกลงศิลปะการแสดง
42รำแม่มด
อำเภอขุนหาญ
นายนำศักดิ์ ธรรมแก้ว
บ้านโนนลัด ตำบลขุนหาญ อำเภอขุนหาญ
93,000.-ศิลปะการแสดง
43ปี่พาทย์บ้านโนนใหญ่
อำเภอขุนหาญ
นายพลอย ทองละมุล
บ้านโนนใหญ่ หมู่ 7 ตำบลขุนหาญ อำเภอขุนหาญ
7ตามตกลงศิลปะการแสดง
44บุญใสมะม้วด
อำเภอขุนหาญ
นายใส ศรีด้วง
บ้านหนองใหญ่ ตำบลไพร อำเภอขุนหาญ
106,000.-ศิลปะการแสดง
45คณะดนตรีแม่มดบ้านไพร
อำเภอขุนหาญ
นายรัตน์ วงษ์ปลั่ง
บ้านไพร ตำบลไพร อำเภอขุนหาญ
73,500.-ศิลปะการแสดง
46วงบายตึ๊กเจีย
อำเภอภูสิงห์
นายนิด องอาจ
6 หมู่ 9 ตำบลไพรพัฒนา อำเภอภูสิงห์
15ตามตกลงศิลปะการแสดง
47หมอแคนบุญทัน
อำเภอวังหิน
นายบุญทัน วิลัยเลิศ
39 หมู่ 3 ตำบลดวนใหญ่ อำเภอวังหิน
11,000.-หมอแคน-ซอ
48นายเสถียร คลธา (แคน)
อำเภอเมืองศรีสะเกษ
นายเสถียร คลธา
27 หมู่ 6 ตำบลหนองไฮ อำเภอเมืองศรีสะเกษ
45,000.-หมอแคน-ซอ
49หมอแคนธนากร
อำเภอน้ำเกลี้ยง
นายธนากร บุตะเคียน
โรงเรียนบ้านละเอาะ หมู่ 9 ตำบลละเอาะ อำเภอน้ำเกลี้ยง
08 5631 9279
โรงเรียนบ้านละเอาะ
12,000.-หมอแคน-ซอ
50ยาวซอเพชร
อำเภอราษีไศล
นายมนเทียร บุญธรรม
80 หมู่ 11 บ้านปลาขาว ตำบลหนองแค อำเภอราษีไศล
1ตามตกลงหมอแคน-ซอ
51แม่บุญโฮม
อำเภอเมืองศรีสะเกษ
นางละมุน พรหมมา
73/1 หมู่ 11 ตำบลหญ้าปล้อง อำเภอเมืองศรีสะเกษ
2035,000.-หมอลำ
52คณะช่อผกา วาทศิลป์ (หมอลำกลอน หมอลำเรื่อง หมอลำซิ่ง)
อำเภอเมืองศรีสะเกษ
นางสาวนีรนุช สมหมาย
12/2 หมู่ 4 ตำบลหนองครก อำเภอเมืองศรีสะเกษ
5080,000.-หมอลำ
53คณะสนั่น สมใจ (หมอลำกลอน หมอลำเรื่อง หมอลำซิ่ง)
อำเภอศิลาลาด
นายสนั่น สุโพธิ์
หมู่ 8 ตำบลคลีกลิ้ง อำเภอศิลาลาด
3050,000.-หมอลำ
54คณะดอกบัวงาม ดำรงศิลป์ (หมอลำกลอน หมอลำเรื่อง หมอลำซิ่ง)
อำเภอเมืองศรีสะเกษ
นายปรีดี คำเคน
169 บ้านหนองครก ตำบลหนองครก อำเภอเมืองศรีสะเกษ
08 7248 9703
ปรีดี คำเคน
10050,000.-หมอลำ
55คณะหนึ่งสองสาม บันเทิงศิลป์ (หมอลำกลอน หมอลำเรื่อง หมอลำซิ่ง)
อำเภอเมืองศรีสะเกษ
นายสุเวช บำรุงสุข
13 หมู่ 5 ตำบลหนองครก อำเภอเมืองศรีสะเกษ
08 1548 5165
สุเวช บำรุงสุข
100180,000.-หมอลำ
56ปราณี ศรีรุ่งเรือง
อำเภอน้ำเกลี้ยง
นางปราณี ศรีรุ่งเรือง
49/2 หมู่ 5 ตำบลรุ่งระวี อำเภอน้ำเกลี้ยง
310,000.-หมอลำ
57หมอลำสรพงษ์ กันยา (หมอลำกลอน หมอลำซิ่ง)
อำเภอบึงบูรพ์
นายสรพงษ์ กันยา
21 หมู่ 15 ตำบลเป๊าะ อำเภอบึงบูรพ์
25,000.-หมอลำ
58สุวรรณีน้อย ศรีอุดม
อำเภอกันทรารมย์
นางสุวรรณีน้อย ศรีอุดม
19 หมู่ 3 ตำบลจาน อำเภอกันทรารมย์
08 0156 9240
หมอลำสุวรรณีน้อย ศรีอุดม
2015,000.-หมอลำ
59เดชาน้อย ช่องเม็ก
อำเภอเมืองศรีสะเกษ
นายเดชา สมบูรณ์
211/1 หมู่ 11 ตำบลหญ้าปล้อง อำเภอเมืองศรีสะเกษ
08 3366 4876
หมอลำเดชาน้อย ช่องเม็กหมอลำศิริพรน้อย สมบูรณ
3028,000.-หมอลำ
60หมอลำบุญส่ง (หมอลำกลอน หมอลำคู่ หมอลำแคน)
อำเภอเมืองศรีสะเกษ
นางบุญส่ง ทะเนจร
96/1 หมู่ 11 ตำบลหญ้าปล้อง อำเภอเมืองศรีสะเกษ
47,000.-หมอลำ
61หมอลำสมหมาย พลศักดิ์ (หมอลำกลอน หมอลำคู่ หมอลำแคน)
อำเภอกันทรารมย์
นางสาวสมหมาย พละศักดิ์
16/3 หมู่ 2 ตำบลละทาย อำเภอกันทรารมย์
310,000.-หมอลำ
62หมอลำโพธิ์ทอง (หมอลำกลอน)
อำเภอเมืองศรีสะเกษ
นางฮัง มีศิลป์
96/1 หมู่ 11 ตำบลหญ้าปล้อง อำเภอเมืองศรีสะเกษ
08 5639 2235
หมอลำ โพธิ์ทอง
25,000.-หมอลำ
63หมอลำสุจิน จุลหอม (หมอลำกลอน หมอลำคู่ หมอลำแคน)
อำเภอกันทรลักษ์
นายสุจิน จุลหอม
95 หมู่ 2 ตำบลจานใหญ่ อำเภอกันทรลักษ์
25,000.-หมอลำ
64หมอลำทองศูนย์ ทองวิเศษ (หมอลำกลอน หมอลำคู่ หมอลำแคน)
อำเภอกันทรลักษ์
นายทองศูนย์ ทองวิเศษ
72 หมู่ 5 บ้านหินกอง ตำบลกุดเสลา อำเภอกันทรลักษ์
35,000.-หมอลำ
65หมอลำสายทอง แอวหวาน (หมอลำกลอน หมอลำคู่ หมอลำแคน)
อำเภอเมืองศรีสะเกษ
นายไชยพจน์ อุ้มแท่นทอง
9 หมู่ 2 ตำบลคูซอด อำเภอเมืองศรีสะเกษ
2010,000.-หมอลำ
66หมอลำคงคา ม้าแสนหก (หมอลำกลอน หมอลำคู่ หมอลำแคน)
อำเภอเมืองศรีสะเกษ
นายคงคา ม้าแสนหก
292 หมู่ 7 บ้านกุดโง้ง ตำบลโพนข่า อำเภอเมืองศรีสะเกษ
15ตามตกลงหมอลำ
67นายหนูผัน วงศ์ละคร (หมอลำคู่)
อำเภออุทุมพรพิสัย
นายหงส์ทอง วงศ์ละคร
2 หมู่ 5 ตำบลปะอาว อำเภออุทุมพรพิสัย
26,000.-หมอลำ
68ศรีนครบันเทิงศิลป์
อำเภอห้วยทับทัน
นายประสิทธิ์ มังกร
50 หมู่ 10 ตำบลจานแสนไชย อำเภอห้วยทับทัน
5070,000.-หมอลำ
69คณะแก่นนภาฟ้ารุ่ง
อำเภอเมืองศรีสะเกษ
นางแก่นนภา วิมลสุข
40 หมู่ 5 ตำบลคูซอด อำเภอเมืองศรีสะเกษ
08 9546 6500
แก่นนภาฟ้ารุ่ง
15ตามตกลงหมอลำ
70คมถวิลเวียงอุบล
อำเภอกันทรลักษ์
นายแสง พรมสุข
34 หมู่ 1 ตำบลน้ำอ้อม อำเภอกันทรลักษ์
2050,000.-หมอลำ
71โขงชีมูล
อำเภอกันทรลักษ์
นางมงคล ดวงแก้ว
225 หมู่ 12 บ้านทุ่งขนวนใต้ อำเภอกันทรลักษ์
08 9513 6417 08 2131 7503
สินชัยน้อย ภูมิมาลา
100200,000.-หมอลำ
72ปราสาทอินเตอร์
อำเภอห้วยทับทัน
นายสุรชาติ พานทอง
องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท ตำบลปราสาท อำเภอห้วยทับทัน
08 5771 8462
ฮักนะ ตำบลปราสาท
2010,000.-หมอลำ
73วิจิตร-เจ บ้านหลักหินใหม่
อำเภอขุนหาญ
นายวิจิตร บุญเปรือง
บ้านหลักหินใหม่ ตำบลบักดอง อำเภอขุนหาญ
365,000.-หมอลำ
74นกซาวด์
อำเภอน้ำเกลี้ยง
นายพิทักษ์ อุราเลิศ
83 หมู่ 5 ตำบลน้ำเกลี้ยง อำเภอน้ำเกลี้ยง
08 9626 0879
พิทักษ์ อุราเลิศ
15ตามตกลงหมอลำ
75คณะสนั่นสมใจ (หมอลำกลอน หมอลำหมู่)
อำเภอศิลาลาด
นายคมสันต์ สุโพธิ์
23 หมู่ 2 ตำบลคลีกลิ้ง อำเภอศิลาลาด
5050,000.-หมอลำ
76หมอลำคณะพงษา (หมอลำกลอน หมอลำหมู่)
อำเภอศิลาลาด
นายพงษ์สา หารไชย
130 หมู่ 2 ตำบลหนองบัวดง อำเภอศิลาลาด
08 9076 4239
พงษ์สา หารไชย
25ตามตกลงหมอลำ
77เพชรยางชุม (ลำกลอนพื้นบ้าน)
อำเภอยางชุมน้อย
นายแหวนเพ็ชร บุษบงค์
199 หมู่ 10 ตำบลยาง ชุมน้อย อำเภอยางชุมน้อย
5ตามตกลงหมอลำ
78กันตรึมวัดระกา
อำเภอปรางค์กู่
นายอภินันท์ สีตะวัน
วัดระกา ตำบลพิมาย อำเภอปรางค์กู่
08 5496 1738
ชายน้อย อภินันท์
10ตามตกลงกันตรึม
79เจรียงมะม้วด บ้านแทรงเหนือ
อำเภอขุขันธ์
นายเอกสิทธิ์ ขุนสูงเนิน
หมู่ 11 ตำบลห้วยสำราญ อำเภอขุขันธ์
10ตามตกลงเจรียง
80เจรียงแกลจะเอง บ้านปรือคันใต้
อำเภอขุขันธ์
นายบุญลือ วงษ์ขันธ์
311 หมู่ 14 ตำบลปรือใหญ่ อำเภอขุขันธ์
5ตามตกลงเจรียง
81เจรียงมะม้วดลุงมิตร
อำเภอขุขันธ์
นายเมือง อินหอม
107 หมู่ 6 ตำบลปราสาท อำเภอขุขันธ์
5ตามตกลงเจรียง
82เจรียงมะม้วดตาเดียว
อำเภอขุขันธ์
นายเมือง อินหอม
120 หมู่ 3 ตำบลปราสาท อำเภอขุขันธ์
5ตามตกลงเจรียง
83เจรียงตาตุ่ม
อำเภอขุขันธ์
นายเมือง อินหอม
24 หมู่ 4 ตำบลปราสาท อำเภอขุขันธ์
3ตามตกลงเจรียง
84เจรียงยายมืด
อำเภอขุขันธ์
นายเมือง อินหอม
152 หมู่ 9 ตำบลปราสาท อำเภอขุขันธ์
2ตามตกลงเจรียง
85นายจุน แสงจันทร์ (เจรียงกระจับปี่ตาจุม)
อำเภอขุขันธ์
นายจุน แสงจันทร์
7 หมู่ 6 ตำบลศรีสะอาด อำเภอขุขันธ์
1ตามตกลงเจรียง
86เจรียงรุ่งชัยสะเดาใหญ่
อำเภอขุขันธ์
นายธวัช ทองอินทร์
1 หมู่ 5 ตำบลสะเดาใหญ่ อำเภอขุขันธ์
5ตามตกลงเจรียง
87เจรียงมะม้วด
อำเภอขุขันธ์
นายนุช ทองลอย
หมู่ 10 ตำบลสะเดาใหญ่ อำเภอขุขันธ์
1ตามตกลงเจรียง
88เจรียงมะม้วด
อำเภอขุขันธ์
นายสุทิศ แสนสง
หมู่ 1 ตำบลใจดี อำเภอขุขันธ์
1ตามตกลงเจรียง
89เจรียงมะม้วด
อำเภอขุขันธ์
นายสนิท ทองสนิท
หมู่ 6 ตำบลใจดี อำเภอขุขันธ์
1ตามตกลงเจรียง
90เจรียงมะม้วด
อำเภอขุขันธ์
นายเชือน ตะเคียนจันทร์
หมู่ 3 ตำบลกันทรารมย์ อำเภอขุขันธ์
1ตามตกลงเจรียง
91เจรียงมะม้วด
อำเภอขุขันธ์
นายริน พอจิต
หมู่ 7 ตำบลกันทรารมย์ อำเภอขุขันธ์
1ตามตกลงเจรียง
92เจรียงมะม้วด
อำเภอขุขันธ์
นายไทย บัวสด
หมู่ 3 ตำบลกันทรารมย์ อำเภอขุขันธ์
1ตามตกลงเจรียง
93เจรียงมะม้วด
อำเภอขุขันธ์
นายแหลม ไชยศรีษะ
หมู่ 3 ตำบลกันทรารมย์ อำเภอขุขันธ์
1ตามตกลงเจรียง
94เจรียงมะม้วด
อำเภอขุขันธ์
นายเฮือน บุญทูล
หมู่ 3 ตำบลกันทรารมย์ อำเภอขุขันธ์
1ตามตกลงเจรียง
95เจรียงบ้านตระกวน (คณะ)
อำเภอศรีรัตนะ
นายวุฒิชัย สัตพันธ์
150 หมู่ 3 ต.พิงพวย อ.ศรีรัตนะ
09 1834 1195
นายวุฒิชัย สัตพันธ์
308,500.-เจรียง